Karate FaPo Shotokan-ryu Cheb

 
 
Karate FaPo shotokan-ryu Cheb
Nebanice 40
350 02 Cheb
Kontakt: faporyu@seznam.cz

Tel.: 736700996